sgps kongres 2022
Záštitu nad podujatím prevzali:

MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH
Minister zdravotníctva Slovenskej republiky
Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS
Dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Vážené kolegyne, kolegovia, drahí priatelia a známi!

Koleso času je neúprosné a uplynulé desaťročie od rozhodnutia vedení našich odborných spoločností o usporiadaní spoločných česko-slovenských kongresov sa nám ako sypký piesok presypalo pomedzi prstami. Dnes je tu rok 2022, rok, v ktorom by sme sa koncom posledného májového týždňa mali stretnúť v Bratislave už po ôsmy raz, aby sme si vzájomne vymenili najnovšie odborné poznatky a skúsenosti. Ide každoročne o najväčšie odborné podujatie našich spriatelených odborných spoločností. Zúčastňuje sa na ňom pravidelne viac ako 1 200 účastníkov. A to nielen z oboch našich krajín, ale aj zo zahraničia. A tak je to asi správne, lebo odbornosť, nové medicínske skúsenosti a kvalitná zdravotná starostlivosť nesmú poznať hranice. A ženy, matky aj dievčatá z oboch našich krásnych krajín si zaslúžia tú najkvalitnejšiu a najlepšiu starostlivosť.

Organizácia takéhoto obrovského niekoľkodňového podujatia, zvládnutie jeho organizačno-technického zabezpečenia si vyžadujú množstvo úsilia celého tímu, ktorému bola príprava zverená. V posledných dvoch rokoch však okrem bežných organizačných problémov vstúpili do hry aj zásahy vyššej moci v podobe aktuálnej epidemiologickej situácie. Už VII. spoločný kongres, ktorý sa mal konať v Karlových Varoch ešte začiatkom roka 2021, sme museli posunúť o viac ako rok. VIII. kongres, ktorého organizáciou je tohto roku poverená slovenská strana, by sa mal konať v Bratislave už v tradičnom termíne, koncom mája 2022. Všetci veríme, že nás naše predsavzatie usporiadať toto odborné stretnutie nesklame, že plánovaný termín podujatia je reálny a že sa budeme môcť všetci, bez obmedzení, osobne stretnúť v Bratislave.

Už krátko po skončení kongresu v Karlových Varoch sa zišiel oboma našimi odbornými spoločnosťami poverený organizačný výbor, aby sa sformulovali základné predstavy o priebehu nesledujúceho kongresu. Vytvorila sa základná predstava o odbornej časti podujatia. Vytýčili sa základné okruhy odborných problémov, zvolili sa pritom oblasti, o ktorých v súčasnosti odborná verejnosť najviac diskutuje a rieši ich. Jednotlivé odborné bloky kongresu sú pritom stavané tak, aby pokrývali čo najširšie spektrum odborných problémov, ktoré v každodennej praxi musia gynekológovia riešiť. Tradične okrem odborných blokov určených pre lekárov sa pripravuje odborná sekcia pre sestry a pôrodné asistentky, kde si budú môcť vymeniť svoje najnovšie odborné poznatky a skúsenosti naše najbližšie spolupracovníčky.

Kongres je však nielen odbornou záležitosťou. Jeho súčasťou má byť aj bohatý spoločenský program, ktorý sa budeme snažiť pripraviť tak, aby si v ňom podľa svojich želaní a záľub mohol nájsť priestor každý účastník. Dostatok priestoru bude takisto na individuálne či spoločné stretnutia, posedenia s priateľmi spojené s ochutnávkou zlatistého moku z plodov slnečných svahov Karpát okolia Bratislavy, na obnovenie a prehĺbenie už existujúcich alebo nadviazanie nových priateľstiev a kontaktov, či už osobných, alebo pracovných. Všetkým nám je milé, keď z času na čas vídame známe tváre priateľov. Určite každý z nás tu stretne takýchto tvárí množstvo a môže sa tešiť nielen na množstvo najnovších odborných poznatkov, ale v duchu pohody a dobrej zábavy aj na príjemne strávený voľný čas.

Usporiadať také veľké podujatie, ako je náš spoločný kongres, je náročná, ale aj prestížna úloha. Organizátori každého nasledujúceho ročníka sa snažia byť lepší a dômyselnejší, zorganizovať podujatie z odbornej, zo spoločenskej aj z organizačno-technickej stránky lepšie, ako bolo to predchádzajúce. Ako prezidenti kongresu si vás dovoľujeme ubezpečiť, že spolu s celým organizačným výborom urobíme všetko pre to, aby nadchádzajúci kongres v Bratislave bol zo všetkých stránok úspešný a jedinečný.

Všetkých vás teda pozývame do májovej Bratislavy, kolegov a kolegyne, klinikov aj ambulantných lekárov, sestričky a pôrodné asistentky od najzápadnejších oblastí Česka až po najvýchodnejšie kúty Slovenska, na VIII. spoločný kongres SGPS SLS a ČGPS ČLS JEP.

Tešíme sa na stretnutie v Bratislave.

Doc. MUDr. Martin Redecha, Ph.D.
As. MUDr. Radovan Vlk
prezidenti kongresu

Generálny partner Hlavní partneri Partneri