sgps kongres 2024 sgps kongres 2024

Blok je tematicky voľne otvorený všetkým oblastiam z odboru gynekológie a pôrodníctva, ktoré nemajú samostatný blok v odbornom programe.

Už vopred môžeme avizovať niektoré atraktívne a veľmi zaujímavé témy akými sú:

 • štandardné diagnostické a terapeutické postupy z dielne MZ SR
 • nástup umelej inteligencie (AI) do medicíny a odboru gynekológie a pôrodníctva
 • správy z projektov a klinických štúdií bežiacich na Slovensku

Doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.
Doc. MUDr. Erik Dosedla, PhD, MBA

koordinátori programu Varia

Operatér: Gaby Moawad (USA) INFO

Agenda:

 • da Vinci X/Xi – komplexná TLH – veľká maternica / resekcia DIE endometriózy / sakrokolpopexia /s hysterektómiou
 • Prednáška / diskusný panel: da Vinci in Complex Benign Gynecology

Dr. Gaby Moawad ( USA )
Doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD.
koordinátori programu live surgery

Témy:

 • Prínos / riziká miniinvazívneho prístupu / robotika
 • Moderná hysteroskopia / indikácie
 • Endometrióza / adenomyóza / myómy / stratégie riešenia
 • Reprodukčná operatíva / fertilita / jazva po cisárskom reze
 • Fluorescenčne navádzaná chirurgia
 • Morselácia / uterinný manipulátor / miniinvazíva pri malignitách
 • Riešenie komplikácií /črevo, močové cesty, adhézie/
 • Forénzna problematika

Doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD.
MUDr. Michal Mára
Dr. Gaby Moawad (USA)

koordinátori programu minimálne invazívna gynekológia

V bloku bude prednesený právny pohľad na výhradu svedomia a jej praktické uplatnenie. Prednášky budú venované aj najčastejším forenzným prípadom v našom odbore. Spomenutý bude aj význam adekvátnych informovaných súhlasov pri plánovaných chirurgických výkonoch aj v pôrodníctve. Jedna prednáška bude venovaná etickým otázkam v perinatológii.


Doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD.,
Prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.,
Doc. Mgr. Ondrej Prostredník PhD.

koordinátori programu Forenzné a etické otázky

Prednášky budú venované najčastejším infekčných ochoreniam u tehotných žien z pohľadu infektológa aj pôrodníka. Jedna prednáška bude venovaná aj bezpečnosti a účinnosti očkovania u tehotných.

Prednesené budú najnovšie poznatky ohľade managementu CMV, toxoplazmózy a Parvovirózy B19 v tehotnosti.

Jedna prednáška bude venovaná aj najnovším poznatkom na poli antibiotickej liečby a v krátkosti budú spomenuté aj liečebné režimy pri najčastejších gynekologických infekciách – cervicitáda, PID a septický stav.


Prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.,
Doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD.

koordinátori programu Infekcie v odbore gynekológia

V oblasti reprodukčného zdravia tak pôrodné asistentky, ako lekári zohrávame kľúčovú rolu. Okrem odbornosti sa od nás očakáva rešpektovanie súkromia, prianí, empatická a zrozumiteľná komunikácia, individuálny prístup k žene – rodičke, šestonedieľke.

Pozitívna skúsenosť s pôrodom je spojenie, ktoré sa často objavuje v pôrodníctve. Čo to znamená pre nás – pôrodné asistentky a pôrodníkov? Aj to bude téma o ktorej chceme hovoriť.

Pôrodný proces je „dokonalý“ proces, ktorý môžeme podporiť tým, že podporíme rodičku. Prirodzenosť pôrodu, práca pôrodnej asistentky v celom pôrodnom procese, starostlivosť o fyziologickú tehotnú-rodičku-šestonedielku pôrodnou asistentkou, komunikácia, bezpečnosť sú nosnou témou príspevkov.

Vítané sú prednášky nielen týkajúce sa pôrodu, ale aj problematiky popôrodného obdobia – dojčenia a celkovej starostlivosti o šestonedieľku.

Vyžiadané prednášky zahraničných aj domácich odborníkov podajú ucelený pohľad na dané témy.

Workshop s témou „Nepostupujúci pôrod pohľadom fyzioterapeutky“ bude veľkým prínosom pre pôrodné asistentky a lekárov, svoje vedomosti a skúsenosti nám odovzdá p. Mgr. Marika Bajerová.


PhDr. Elena Drapáčová
koordinátorka programu pôrodná asistencia

Blok ambulantnej gynekológie bude celý venovaný problematike a organizácii preventívnych prehliadok, ktorých obsahom nie je len skríning karcinómu krčka maternice. 

V kuloároch sa hovorí o plánovanej zmene zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti v dvoch základných doménach:
a/  skríning krčka maternice.
b/  skríning karcinómu prsníka

Táto téma sa existenčne dotýka každej gynekologickej ambulancie, najmä jej financovania. V súčasnosti lekári nemajú dostatok relevantných informácií. Vzhľadom na závažnosť problematiky by sa k tejto téme radi masovejšie vyjadrili a zaujali k nej stanovisko. 

Ambulantný blok bude mať formu okrúhleho stola. Zástupcovia MZ SR a iných štátnych orgánov predstavia svoje stanovisko. Ambulantný sektor k uvedeným návrhom podá svoje pripomienky.

Cieľom bloku bude nájsť spoločne akceptovateľný formát gynekologickej starostlivosti v budúcich rokoch.


MUDr. Jozef Jendrušák
koordinátor programu ambulatná gynekológia

Základné témy programu gynekologická onkológia:

 • Štandardizovaná versus personalizovaná medicína
 • Miniinvazívna chirurgia
 • Forénzna problematika onkogynekologickej liečby
 • Paliatívna starostlivosť

Vyžiadané prednášky zahraničných expertov a domácich odborníkov podajú komplexný pohľad na vybrané témy.

Snahou organizátorov bude vytvoriť dostatočný priestor mladým lekárom v kvalifikačnej príprave v subšpecializácii onkológia v gynekológii.


Prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
koordinátor programu gynekologická onkológia

Perinatológia predstavuje polovicu nášho odboru. Perinatologický blok výročného kongresu SGPS preto predstavuje možnosť odbornej prezentácie pre obvodných i nemocničných gynekológov, ale i neonatológov a pôrodné asistentky. Vítané sú prednášky týkajúce sa nielen vedenia pôrodu a práce na pôrodnej sále.

Priestor je aj pre prenatálnu starostlivosť, rizikovú graviditu, ultrazvukovú diagnostiku v pôrodníctve, popôrodnú starostlivosť. Dôležité budú aj príspevky neonatológov, bez ktorých dnes nie je možné vybudovať kvalitné pôrodnícke pracovisko.

V realite výrazne klesajúcej pôrodnosti je potrebné zamyslieť sa aj nad demografickým vývojom a organizáciou pôrodníckej starostlivosti na Slovensku.


MUDr. Peter Kaščák, PhD.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika FN Trenčín, koordinátor programu perinatológia

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri
Mediálni partneri
Partner Live surgery