sgps kongres 2023 sgps kongres 2023

Prezident kongresu:  
Doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Viceprezident kongresu:
MUDr. Peter Kaščák, PhD.

Členovia vedeckej rady:
Doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.
MUDr. Peter Kaščák, PhD.
MUDr. Jozef Adam, PhD.
MUDr. Adam Adamec
MUDr. Peter Babala, PhD.
MUDr. Tibor Bielik, PhD.
Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
Prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD., MPH
MUDr. Pavel Doležal, PhD.
Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.
MUDr. Jozef Jendrušák


Doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD.
Doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.
Doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD.
Prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
Prof. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD.
Doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
MUDr. Igor Slezák, PhD.
Prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH.
Prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.
Doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.
Doc. Mgr. Eva Urbanová, PhD.
Doc. PhDr. Adriana Repková, PhD.

Organizačný výbor:
MUDr. Tibor Bielik, PhD.
Doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.
MUDr. Peter Kaščák, PhD.
Doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.
Prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.


Doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
Prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD.
Prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.
Štefánia Kamenická

HODNOTENIE ARS CME
lekári
:

Kongres je zaradený do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

Potvrdenie o účasti na vzdelávacej aktivite CME si nájde lekár na stránke https://cmeportal.sk/, po prihlásení do svojho konta a pod názvom danej aktivity.

Účastníkom, ktorí nemajú vytvorené konto, zašleme potvrdenia o účasti e-mailom, cca do 14 dní po skončení kongresu. 

HODNOTENIE ARS CME
sestry a pôrodné asistentky:

SKSaPa v zmysle vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka v znení neskorších predpisov priznáva kredity.

V prípade, ak  sestra/pôrodná asistentka sa zúčastní tejto aktivity sústavného vzdelávania s viac ako jednou prednáškou, budú jej za aktívnu účasť pridelené kredity len raz, bez ohľadu na počet prezentovaných prednášok. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na spoluautorstvo.

Zdravotným sestrám bude potvrdenie o účasti zaslané e-mailom, cca do 14 dní po skončení kongresu. 

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri