sgps kongres 2024 sgps kongres 2024

Prezident kongresu:
Doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD.

Doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD.

Členovia vedeckej rady:
Doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD.
Doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
Prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH
Prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.
Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
Doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.
MUDr. Jozef Adam, PhD.
MUDr. Tibor Bielik, PhD.
Prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD.
MUDr. Ján Galád, PhD.
MUDr. Peter Kaščák, PhD.


Prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.
Doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.
Doc. MUDr. Igor Rusňák, PhD.
Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.
Doc. MUDr. Erik Dosedla, PhD., MBA
Prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.
PhDr. Elena Drapáčová
MUDr. Jozef Jendrušák
MUDr. Ľudovít Janek
Doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD. et. PhD.
Doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD.
Prof. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Organizačný výbor:
Doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD.
MUDr. Peter Kaščák, PhD.
Doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.

 


Prof. MUDr. Peter Urdzík, PhD., MPH
Prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.
Štefánia Kamenická

HODNOTENIE ARS CME
lekári
:

Kongres je zaradený do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou.

Potvrdenie o účasti na vzdelávacej aktivite CME si nájde lekár na stránke https://cmeportal.sk/, po prihlásení do svojho konta a pod názvom danej aktivity.

Účastníkom, ktorí nemajú vytvorené konto, zašleme potvrdenia o účasti e-mailom, cca do 14 dní po skončení kongresu. 

HODNOTENIE ARS CME
sestry a pôrodné asistentky:

SKSaPa v zmysle vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka v znení neskorších predpisov priznáva kredity.

V prípade, ak  sestra/pôrodná asistentka sa zúčastní tejto aktivity sústavného vzdelávania s viac ako jednou prednáškou, budú jej za aktívnu účasť pridelené kredity len raz, bez ohľadu na počet prezentovaných prednášok. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na spoluautorstvo.

Zdravotným sestrám bude potvrdenie o účasti zaslané e-mailom, cca do 14 dní po skončení kongresu. 

Generálny partner

Hlavní partneri

Partneri
Mediálni partneri
Partner Live surgery