REGISTRÁCIA

UKONČENÉ

  • PRIHLÁSENIE AKTÍVNEJ ÚČASTI
  • ZASLANIE ABSTRAKTU
  • PRIHLÁSENIE E-POSTERU

CENNÍK

JEDNOTLIVÁ REGISTRÁCIA
Poplatok v € od 1.3. a na mieste
Člen SGPS / ČGPS 200 €
Nečlen SGPS / ČGPS 250 €
Lekár do 30 rokov, s potvrdením od zamestnávateľa 85 €
Lekár nad 70 rokov zdarma
Pôrodná asistentka, všeobecná sestra
člen SKSaPA (vstup platí na 3 dni)
80 €
Pôrodná asistentka, všeobecná sestra
– účastník z ČR, nečlen SKSaPA (vstup platí na 3 dni)
100 €
Jednodňová registrácia LEKÁR
(registrácia bez stravy)
90 €
DOPLATKY
Poplatok v €
Gala večer (21. 6. 2019 piatok)
Počet vstupeniek je obmedzený!
80 €
Obed (1 osoba / 1 deň) 18 €
Divadelné predstavenie (22.6.2019 sobota) 10 €

V prípade využitia zvýhodnenej ceny registrácie je potrebné nielen sa zaregistrovať cez online registračný formulár, ale aj príslušnú sumu uhradiť do stanoveného termínu.

Platobné podmienky pre účastníkov konferencie

Registračné poplatky, vstup na galavečer, obedy a ubytovanie je nutné uhradiť v plnej výške pred začiatkom konferencie bankovým prevodom na účet.

BANKOVÉ ÚDAJE

Názov účtu:  Agentúra  KAMI, s.r.o., Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
Názov banky: OTP banka Slovensko a.s., Letná 48, 052 01 Spišská Nová Ves
IBAN: SK96 5200 0000 0000 1019 9527
BIC/SWIFT: 
OTPVSKBX
Variabilný symbol: Váš pridelený variabilný symbol
Konštantný symbol: 0308

alebo

Názov účtu:  Agentúra  KAMI, s.r.o., Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves
Názov banky: Československá obchodná banka, a.s., Letná 48, 052 01 Spišská Nová Ves
IBAN: SK09 7500 0000 0040 2082 0119
BIC/SWIFT: 
CEKOSKBX
Variabilný symbol: Váš pridelený variabilný symbol
Konštantný symbol: 0308

Upozornenie: Poplatky banke príkazcu sú hradené príkazcom, poplatky banke príjemcu sú hradené príjemcom.

Uvedené ceny sú vrátane DPH.

Ponúkame ďalšiu možnosť úhrady a to platobnými kartami typu MasterCard, Visa, Visa Electron, Maestro a American Express. Pre platbu platobnou kartou môžete využiť on-line platobný systém pri registrácii účastníkov. Upozorňujeme účastníkov, aby si skontrolovali, či majú od banky povolenie k internetovým platbám a taktiež dostatočný limit pre odoslanie platby.

STORNO REGISTRÁCIE

Sekretariát konferencie musí byť vyrozumený o zrušení účasti na konferencii písomne e-mailom na kami@agenturakami.sk. Zrušenie po telefóne nebude akceptované.

STORNOPODMIENKY:

do 20. 5. 2019  bez storno poplatku
od 21. 5. – 10. 6. 2019 50% výška registračného poplatku
od 11. 6. 2019 100% výška registračného poplatku

          

REGISTRAČNÝ FORMULÁR

ÚčastníkZamestnávateľ:

Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ – Agentúra KAMI, s.r.o., so sídlom Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 706 272 (ďalej len "Prevádzkovateľ") spracúva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je organizačné zabezpečenie odborného vedeckého vzdelávacieho podujatia na medzinárodnej úrovni, ktoré je považované za sústavne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Chceme Vás uistiť, že sme vykonali všetky kroky potrebné k tomu, aby boli Vaše osobné údaje v absolútnom bezpečí. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie osobných údajov. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v pravidlách o ochrane osobných údajov nájdete na našom webovom sídle https://www.agenturakami.sk v sekcii ochrana osobných údajov alebo si ich môžete vyzdvihnúť priamo u nás.

Typ registrácieKongresový balíček:Balíček obsahuje:
registráciu na konferenciu, 2 x obed (piatok, sobota), vstup na Gala večer – piatok 21. 6. 2019.

Možnosť doobjednania:


Jednotlivá registrácia:

Obedy (môžete vybrať viacero súčasne):Gala večer 21.6.2019:

PREDAJ DOČASNE POZASTAVENÝ

Divadelné predstavenie 22.6.2019:


Zvoľte termín jednodňovej registrácie (môžete vybrať viacero súčasne):
Obedy (môžete vybrať viacero súčasne):Gala večer 21.6.2019:

PREDAJ DOČASNE POZASTAVENÝ

Divadelné predstavenie 22.6.2019:


Účasť:

* Abstrakt môžete zaslať aj samostatne na mailovú adresu: kami@agenturakami.sk do 31. 1. 2019.
* Poster prosíme pripraviť podľa návodu tu

Registráciu hradí:Kontakt na zástupcu firmy

Celková cena:


Generálny partner

Hlavní partneri

Gedeon Richter
SPADIA

Mediálni partneri

Partneri

Theramex