WORKSHOPY

Predbežne budú prebiehať vo ŠTVRTOK 20.6.2019, v čase 13:00 – 16:00 hod., v konferenčných priestoroch hotela CARLTON.

Možnosť prihlásenia na workshop: do 30.4.2019

Minimálny počet účastníkov workshopu je 15 osôb.
Workshopy s malým počtom záujemcov sa neuskutočnia. O konaní workshopu rozhodne vedecká rada.

Bližšie informácie o zaradení jednotlivých workshopov do programu Vám poskytneme najneskôr do 10. 5. 2019

Pre viac informácií kontaktujte organizátorov konferencie.

WORKSHOP Č. 1

UZV v II. a III. trimestri tehotnosti

Prof. MUD. Robert Dankovčík, PhD.

Témy workshopu:
 • Ako zvýšiť záchytnosť vvch srdca v štvordutinovej projekcii a pri vyšetrení výtokových traktov
 • Ako neprehliadnuť orofaciálne rázštepy- tipy a triky
 • Dopplerovské vyšetrenie plodu v III. trimestri v bežnej ambulantnej praxi, objektivizácia fetoplacentárnej cirkulácie

Cena workshopu: 50,- €


WORKSHOP Č. 2

UZV V GYNEKOLÓGII

Prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.

Cena workshopu: 50,- €


WORKSHOP Č. 3

NATÍVNA MIKROSKÓPIA

MUDr. Zuzana Čepická Líbalová

Přednášející:
 • MUDr. Zuzana Čepická Líbalová, Gynekologicko-porodnická ambulance LEVRET, Praha; ÚPMD, Praha
 • MUDr. Jan Kestřánek, PhD. (Gynekologicko-porodnická klinika LF Hradec Králové)
 • Prof. MUDr. Jaromír Mašata, PhD. (Gynekologicko-porodnická klinika I. LF UK a VFN Praha
 • Mgr. Jitka Peštová (Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, VFN, Praha)
 • Základní diferenciálně diagnostická rozvaha v diagnostice vulvovaginitid 10‘
 • Mikroskop, a co s ním? Postupy v ambulantní praxi 10‘
 • Nativní preparát, kazuistiky 20´
 • Možnosti barveného preparátu v gynekologické ambulanci (10‘)
 • Nativní mikroskop v managementu vulvovaginálního dyskomfortu (10‘)
 • Nácvik mikroskopování step by step, monokultury, vzorky poševního fluoru (60-120‘)

Cena workshopu: 50,- €


WORKSHOP Č. 4

MAMMODIAGNOSTIKA

Prof. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD.

Náplň
 1. Súčasný stav skríningu karcinómu prsníka v SR.
 2. Genetické testovanie rizika karcinómu prsníka.
 3. Zriedkavé nádory prsníkov.
 4. Problematika zhubných nádorov prsníkov u mladých žien.
 5. Nové metódy predoperačnej lokalizácie nehmatnych lézií.

Cena workshopu: 50,- €


WORKSHOP Č. 5

ZÁVAŽNÉ PERIPARTÁLNE KRVÁCANIE – UTERUS ZACHOVÁVAJÚCE POSTUPY

Doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.

Náplň
 1. závažné peripartálne krvácanie (SPPH) vo svete a v SR – epidemiologické dáta
 2. manažment SPPH po vaginálnom a abdominálnom pôrode
 3. nechirurgické metódy manažmentu SPPH
 4. uterus zachovávajúce chirurgické postupy pri SPPH (šijací materiál, ihly, techniky sutúr – horizontálne, vertikálne, štvorcové, osmičkové, balónikové, kombinované)
 5. praktické ukážky jednotlivých techník

Cena workshopu: 50,- €


WORKSHOP Č. 6

MANAŽMENT PREKANCERÓZ MATERNICOVÉHO KRČKA A VULVY

MUDr. Ľudovít Janek

Prednášky:
 • Masák L., Mokráš C.
  Úskalia a omyly v kolposkopii
 • Janek Ľ.
  Kolposkopia a menežment adenoléziíí krčka maternice
 • Jendrušák J.
  Biopsia cervixu
 • Dvorák L.
  Ošetrenie cervikálnych lézií lege artis
 • Turyna R.
  Kolposkopia v manažzmente lézii vulvy a anu
 • Šidlová H.
  Rozhovor s patológom ako diagnostický nástroj

Cena workshopu: 50,- €


WORKSHOP Č. 7

THE INTERNATIONAL OBSTETRIC SURVEY SYSTEMS

MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.

Workshop je zameraný na zriedkavé prípady závažnej materskej morbidity.
Úvod je venovaný všeobecnému úvodu do sledovania závažnej materskej morbidity a mortality, jej porovnávania medzi jednotlivými krajinami a tvorbe praktických výstupov z týchto štúdií.
Obsah:
Úvod do sledovanie materskej morbidity a mortality
Hlavné témy:
 1. Zástava srdca u tehotnej (Cardiac arrest in pregnancy)
 2. Materská sepsa (Maternal sepsis)
 3. Abnormálne invazívna placenta (Abnormally invasive placenta)

Ku každej téme sú pripravené klinické interaktívne prednášky s cieľom získať nielen teoretické vedomosti o výskyte, ale najmä osvojiť si diagnostické a terapeutické postupy. Súčasťou prednášok budú aj tipy a triky k správnej diagnostike a liečbe ako aj upozornenia čomu sa vyhnúť!

Workshop bude vedený v anglickom jazyku, skúsenými lektormi zo zahraničia pracujúcimi pre INOSS (The International Network of Obstetric Survey Systems).


Cena workshopu: 50,- €


WORKSHOP Č. 8

NALIEHANIE PLODU PANVOVÝM KONCOM

Doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.

Tréning obratu vonkajšími hmatmi a extrakcie následnej hlavičky.
Workshop bude určený pre lekárov aj pôrodné asistentky.
Bude sa konať v simulačnom centre LFUK
Prednášky k Workshopu
 1. Pôrod koncom panvovým state of the art
 2. Obrat vonkajšími hmatmi - prednáška + videoprezentácia
 3. Komplikácie pôrodu plodu naliehajúceho koncom panvovým a ich forenzný dopad
 4. Extrakcia hlavičky plodu Veit-smellie-mauriceau hmatmi alebo pôrodníckymi kliešťami (Piperove, Kjellandove kliešte) - nácvik na fantóme.

Prednášky:
 • Hnilicová S.
  Simulácie a tréning v pôrodníctve
 • Záhumenský J.
  Naliehanie plodu KP, aký je stav 16 rokov po TBT
 • Hruban L.
  External cephalic version
 • Procházka M.
  Bezpečné vedení porodu koncem pánevním. Polohování rodičky. Analgezie. Augmentace

Praktická časť:
 • Hruban L.
  Tréning obratu vonkajšími hmatmi na simulátore
 • Záhumenský J.
  Tréning extrakcie následnej hlavičky na simulátore. Veit Mauriceau Smellie hmat versus Forceps (Kjelland, Piper)

Cena workshopu: 50,- €


WORKSHOP Č. 9

UROGYNEKOLÓGIA PRE AMBULANTNÚ PRAX

Doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD.

Cieľom je podať ucelené poznatky o diagnostike a liečbe inkontinencie moču a defektov panvového dna z pohľadu ambulatnej praxe.
Lektori:
 1. Doc. MUDr. Peter Urdzík PhD., MPH, Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Košice
 2. Doc. MUDr. Ivan Hollý, CSc., II. gynekologicko-pôrodnícka klinika, Bratislava
 3. MUDr. Ján Galád, Všeobecná nemocnica, Gynpor.sro., Sliač

Prednášky:
 • Úvod do problematiky
 • POP-Q (princípy klasifikácie, stratifikácia + videoprezentácia vyšetrenia)
 • Algoritmus vyšetrenia (základné vyšetrenie, urodynamometria, návrh terapie)
 • Súčasné možnosti operačnej liečby inkontinencie moču
 • Využitie syntetických materiálov v operačnej liečbe defektov panvového dna – FDA 2016,2017
 • Prezentácia kazuistík, návrh riešenia v diskusnom paneli

Cena workshopu: 50,- €REGISTRAČNÝ FORMULÁR WORKSHOPY

ÚčastníkRegistráciu hradí:Kontakt na zástupcu firmy

Vyberte si workshop

Cena registrácie workshopu: 50,- €


Osobné údaje budú spracované v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len Nariadenie GDPR), a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním osobných údajov. Chceme Vás uistiť, že sme vykonali všetky kroky potrebné k tomu, aby boli Vaše osobné údaje aj naďalej v absolutnom bezpečí. Aktualizované pravidlá o ochrane osobných údajov nájdete na našom webovom sídle http://www.agenturakami.sk v sekcii ochrana osobných údajov. Prosím, prečítajte si nové pravidlá a presvedčte sa o tom, že nám na bezpečnosti Vašich osobných údajov skutočne záleží.


Generálny partner

Hlavní partneri


Partneri